درباره مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه تهران لب

فارغ التحصیل دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1400-1393)
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی ازپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری-گروه پژوهشی ژنتیک پزشکی (1391-1389)

دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک پزشکی

شماره نظام پزشکی: آ-5113

 

ثبت درخواست آزمایش