درباره مسئول فنی بخش تشخیصی – طبی آزمایشگاه تهران لب

سابقه فعالیت:
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
سازمان انتقال خون-مرکز پزشکی خاص
آزمایشگاه پیشگام-بیمارستان صارم
بیمارستان فرمانیه

شماره نظام پزشکی: 50566

حوضه تخصص: متخصص آسیب شناسی

پروانه مسئول فنی بخش تشخیصی – طبی آزمایشگاه تهران لب

پروانه مسئول فنی بخش تشخیصی - طبی آزمایشگاه تهران لب

ثبت درخواست آزمایش