درباره مسئول فنی بخش تشخیصی – طبی آزمایشگاه تهران لب

شماره نظام پزشکی: 50566

حوضه تخصص: متخصص آسیب شناسی

پروانه مسئول فنی بخش تشخیصی – طبی آزمایشگاه تهران لب

پروانه مسئول فنی بخش تشخیصی - طبی آزمایشگاه تهران لب