کنترل کیفی آزمایشگاه

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1398
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1398

 

 

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1399
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1399

 

 

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1394
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1394

 

 

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1400
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1400

 

 

جهت آن که خدمات آزمایشگاهی و کلیه آزمایشات، مورد تایید، قابل استناد و قابل ارجاع و استفاده باشد، باید حداقل الزامات،استاندارد و پیش نیاز ها برای انجام آزمایشات در شرایطی مناسب و مطلوب، رعایت گردد.

تضمین کیفیت در آزمایشگاه

بخش تضمین کیفیت،کمک شایانی به بهبود عملکرد، کیفیت آزمایشات و ارتقا سطح کیفی آزمایشگاه خواهد شد، در این صورت ضمن حفظ و تضمین سلامت بیماران، تاثیر به سزایی در روند تشخیص و بهبودی بیمار خواهد گذاشت.

چه کارهایی در بخش تضمین کیفیت انجام می گیرد؟

  •     کنترل و بررسی شرایط و محیط آزمایشگاه
  •     ارزیابی و بررسی در خرید امکانات و ارائه خدمات
  •     بررسی ایمنی محل کار و فضای آزمایشگاه
  •     کنترل کیفیت آزمون
  •     ارزیابی های دوره ای
  •     و…

برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب می توانید به آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدا پارک ساعی پلاک ۲۱۷۱ ، طبقه فوقانی شهرکتاب ، مراجعه کنید.