انگل‌شناسی علمی است که به مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می پردازد. انگل یا پارازیت، به موجودی گفته می‌شود که بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد. بخش انگل شناسی  بخشی مجزا از سایر بخش ها و با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص، شناسایی انگل ها و تک یاخته ها را با روشهای مختلف انجام می دهد.

نمونه های در بخش میکروب شناسی به دو صورت هستند، نمونه های کشت برای جداسازی و میکروب شناسی به بخش میکروب شناسی فرستاده می شود و نمونه هایی که برای انجام آزمایشات به واحد انگل شناسی ارسال می شود.

کنترل کیفی بخش انگل شناسی

در این بخش نیز مانند بخش های دیگر کنترل کیفی انجام می شود. کنترل کیفیت تجهزیات و آزمایش و.. توسط مسئولین مربوطه بررسی خواهد شد.

هدف از انجام انگل شناسی چیست؟

در این آزمایش، با بررسی های نجام گرفته می توان به سرعت بیماری های انگلی را شناسایی کرد و در صورتی که به موقع انجام شود، پیشگیری از بیماری های انگلی را می توان انجام داد و حتی با آنها طبق دستور و توصیه پزشک، مبارزه و مقابله کرد.

جهت ارتباط با یکی از بهترین آزمایشگاه های تهران و انجام آزمایشات با تعیین وقت قبلی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب می توانید به آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدا پارک ساعی پلاک ۲۱۷۱ ، طبقه فوقانی شهرکتاب ، مراجعه کنید.