در بخش سیتوژنیک بهترین آزمایشگاه تهران، تکنیکی به نام  Fish به کاربرده می شود که کاربردهای فراوانی دارد .

Fish روشی است که از آن برای تشخیص اسیدهای نوکلئیک به کار می رود. تکنیک Fish شامل مراحل مهمی می باشد از جمله :

مراحل Fish

با هدف ایجاد کاوشگرها توالی های DNA که قبلا مکان یابی شده اند، با مواد فلورسنت نشان دار خواهند شد.

در مرحله ی بعد، ترکیب کاوشگر کروموزوم مشخص شده در بافر هیبریداسیون انجام می شود.ز بعد از آ نکه DNA به رشته های مجزا دناتوره شدند و تیمار، محلی که قبلا برای متصل شدن مجدد RE-ANNEALING مشخص شده و کاروشگر،آماده می شوند.

از جمله اولین تکنیک های هیستوشیمیایی است که گروه های مختلفی از رنگ های طبیعی و مصنوعی جهت رنگ آمیزی ساختارهای سلولی و اجتماعات درون سلولی را شامل می شود.

همانطور که گفته شد Fish جهت تشخیص اسیدهای نوکلئیک به کاررفته و می تواند جایگزینخوبی برای روش های قدیمی نیز باشد.

روش و تکنیک هایی که برای Fish ب کار می رود باید دارای شرایط و مراحل خاصی باشد.

کاربرد Fish در کجاست؟

  •     مطالعات نحوه عملکر سلولی و ساختار آن ها و همینطور در بیولوژی مولکولی کاربرد دارد.
  •     حتی Fish برای تشخیص هایی که پیش تولد و تشخیص ناهنجاری های قبل از آن استفاده می شود.
  •     تشخیص بیماری های باکتریایی و ویروسی
  •     تشخیص های بعد از تولد
  •     تشخیص بیماری های عفونی
  •     و…