خانم فاطمه منصفی | مسئول پذیرش آزمایشگاه تهران لب

درباره مسئول پذیرش

کارشناس میکروبیولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه بروجرد سال 1394
7سال سابقه کار در بخش های میکروب-هورمون-پذیرش-نمونه گیری
حوضه فعالیت: سال 1395 آزمایشگاه دکتر کیوان-سال 1401 تا به کنون آزمایگاه تهران لب

ثبت درخواست آزمایش