خانم معصومه سعادتی | سوپروایزر آزمایشگاه تهران لب

درباره سوپروایزر بخش ژنتیک

مقطع تحصیلی:
کارشناسی ژنتیک و کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
سابقه کاری:
کارشناس بخش مولکولی مرکز درمان ناباروری ابن سینا- -کارشناس بخش NGS مرکز نسل امید تهران- کارشناس بخش ژنتیک آزمایشگاه تهران پارس
سوابق پژوهشی:
بکارگیری بالینی غربالگری قبل از لانه گزینی آنیوپلوئیدی های  کروموزومی به روش NGS
حوزه فعالیت:
ناباروری و NGS

ثبت درخواست آزمایش