سوپروایزر خانم سعادتی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی مشاوره تلفنی ژنتیک

روز ساعت آدرس
یکشنبه 12:00 - 14:00 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب مشاوره تلفنی
سه شنبه 12:00 - 14:00 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب مشاوره تلفنی