خانم فاطمه میربابائی | مسئول بخش مولکولی آزمایشگاه تهران لب

درباره سرپرست بخش سیتوژنتیک

حوزه فعالیت:
کشت سلول آمنیوسنتز -انجام فیش تعیین جنسیت (PGD) -انجام کاریوتایپ خون-انجام تست CVS (کشت پرز جنینی)-انجام تست BM (کاریوتایپ مغزواستخوان)
سابقه کاری:
کارشناس سیتوژنتیک بیمارستان گاندی-آزمایشگاه مندل-بیمارستان محب یاس-آزمایشگاه فیتاس

ثبت درخواست آزمایش