خانم نازنین سبزعلی | مسئول بخش پاتولوژی آزمایشگاه تهران لب

درباره سوپروایزر بخش پاتولوژی

لیسانس میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد ورامین
5سال سابقه کار در بخش فنی-2سال سابقه در بخش هورمون-3سال سابقه در بخش پاتولوژی

ثبت درخواست آزمایش