درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1111 1111 1111

11111111

سال بخش موقعیت بیمارستان
1111 1111 1111 1111

برنامه زمانبندی مشاوره تلفنی ژنتیک

روز ساعت آدرس
سه شنبه 14:00 - 15:00 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب مشاوره تلفنی
چهارشنبه 14:00 - 15:00 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب مشاوره تلفنی
-

1111