درباره مسئول بخش هورمون و سوپروایزر آزمایشگاه تهران لب

تحصیلات:
فارغ التحصیل کاردانی علوم آزمایشگاهی ورودی 1383 دانشگاه علوم پزشکی یزد
فارغ التحصیل کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 1386 دانشگاه علوم پزشکی ایران
سابقه کاری:
کارشناس هورمون شناسی بیمارستان شهید صدقی یزد
مسئول بخش هورمون-بیوشیمی آزمایشگاه پارس یزد
سوپروایزر و مسئول بخش فنی آزمایشگاه پارس یزد
مسئول ایمنی و بهداشت ازمایشگاه پارس یزد
مسئول کنترل کیفی ازمایشگاه پارس یزد
کارشناس هورمون آزمایشگاه یکتا تهران
مسئول ایمنی و بهداشت ازمایشگاه یکتا تهران

ثبت درخواست آزمایش